Výmaz z registru dlužníků po insolvenci – jak dlouho trvá

youngwomansigningcontractsandhandshakewithamanager

Mezi nejčtenější články patří články s tématikou registrů dlužníků. Na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) lze požádat o vymazání z registru. Co by měla tato žádost splňovat a obsahovat? Jak dlouho trvá výmaz z registru dlužníků insolvence?

Jak dlouho výmaz z registru dlužníků trvá? Kdy a za co se do registru dlužníků člověk dostane? Lze získat půjčku pro lidi v registru? Půjčky pro zadlužené totiž bývají velmi nevýhodné a zřídkakdy realizovatelné. Usilovat o výmaz z registru dlužníků tak dává smysl.

Registry dlužníků: insolvence, exekuce, úvěry – Jaké jsou druhy registrů?

V Česku současně existuje několik databází dlužníků. Evidence dlužníků vedou soukromé společnosti. Není tak možné veřejné nahlížení a kontrola záznamů v registru dlužníků (CRÚ, BRKI, NRKI a SOLUS) bezplatně. Po zaplacení poplatku je možné nahlédnout do výpisu registru dlužníků. Veřejné a bezplatné nahlížení je možné v registru dlužníků insolvence.

Druhy registrů dlužníků:

  • Centrální registr úvěrů CRÚ – provozuje Česká národní banka, patří sem registry: BRKI (bankovní, evidenci provozuje CBCB), NRKI a SOLUS registr
  • Centrální registr exekucí CEE
  • Insolvenční rejstřík (registr dlužníků insolvence) – spravuje Ministerstvo spravedlnosti, přístupný veřejnosti, vyhledávání zdarma

Centrální registr úvěrů

Centrální registr úvěrů (CRÚ) je informační systém, který shromažďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob, nikoli tedy úvěry a hypotéky osob fyzických. Účastníkem CRÚ jsou všechny banky působící na území ČR, které každý měsíc aktualizují své databáze.

Garantem CRÚ je Česká národní banka. O výpis z CRÚ lze zažádat u ČNB prostřednictvím tiskopisu Žádost klienta o výpis Centrálního registru úvěrů za poplatek 400 Kč. Žádost je poté vyřízena do 30 dní.

„Jak dlouho jsem v registru dlužníků?“

Jak dlouho trvá výmaz z registru dlužníků se liší podle druhu, v němž je člověk zapsán.

Ptá-li se člověk: Jak dlouho jsem v registru dlužníků?“ Pomůže níže uvedená tabulka, po jaké době je možný výmaz z registru dlužníků insolvence, CEE, CRÚ, BRKI, NRKI a SOLUS.

Evidence dlužníkůKdy je možný výmaz z registru dlužníků 
CRÚVýmaz se provádí pouze v případě chybně zaslaných údajů, eviduje se 10 let.
BRKICBCB výmaz, BRKI možný po 4 letech od zaplacení dluhu.
NRKICNCB výmaz, NRKI možný po 4 letech od zaplacení dluhu.
SOLUSVýmaz SOLUS až 3 roky, dluh u telefonního operátora 1 rok.
CEEVýmaz provede exekutor po splacení dluhu do 15 dnů.
Insolvenční rejstříkVýmaz z registru dlužníků po insolvenci po 5 letech od ukončení řízení.
Tabulka jednotlivých registrů dlužníků a kdy je možný výmaz

Jak získat výpis registru dlužníků?

O výpis registru dlužníků je možné zažádat on-line skrz příslušný web, osobně, přes datovou schránku nebo zaslat žádost o výpis z registru.

Tabulka cen za výpis z registru dlužníků:

Evidence dlužníkůCena za výpis z registrů dlužníků
CRÚ400 Kč.
BRKI180 Kč.
NRKI180 Kč.
SOLUSŽádost o SIN pro SMS výpis 50 Kč, první příchozí SMS obsahující SOLUS výpis 99 Kč.
CEE50 Kč na poště.
Insolvenční rejstříkVýpis z registru dlužníků insolvence stojí 100 Kč první strana a 50 Kč za každou další.
Ceny za výpis z registrů dlužníků

Jak člověk získá záznam v registru dlužníků SOLUS?

Pokud člověk jednou neuhradil fakturu za svůj mobilní telefon, na němž má zřízený paušál ve výši zhruba 400 korun, může být zcela v klidu, do registru dlužníků se za to nedostane.

Do registru dlužníků SOLUS se zpravidla dostane, pokud dlužná částka činí minimálně 500 Kč. SOLUS registr zápis provede až po neuhrazení tří po sobě jdoucích splátek.

Jak zjistit, zda má dlužník záznam v registru dlužníků SOLUS? Lze získat výpis SOLUS zdarma? Optimálním způsobem, jak si opatřit výpis z registru je služba NejsemDlužník.cz. Jedná se o seznam závazků po splatnosti a mimo výpisu ze SOLUSu zobrazuje navíc výpis z Centrální evidence exekucí a Insolvenčního rejstříku.

Identifikace probíhá na základě rodného čísla. Výpis si lze objednat jako fyzická osoba za částku 200 Kč. Po uhrazení částky přijde výpis obratem přímo na zadanou e-mailovou adresu. Podnikatelé a právnické osoby za výpis ze SOLUSu hradí 250 Kč.

Jak dlouho trvá výmaz z registru SOLUS?

Uhrazením celého dluhu se záznam v registru hned automaticky nemaže. Dnem uhrazení dlužné částky začíná teprve běžet stanovená lhůta, ta je zpravidla tříletá.

Pokud dluh vznikl u telekomunikačních operátorů, za elektřinu nebo plyn, záznam se po zaplacení dluhu automaticky vymaže již po jednom roce od data uhrazení dlužné částky po její splatnosti. 

Zkrátit dobu publikace v registru lze především co nejdřívějším vyrovnáním veškerých závazků, to znamená splatit dluhy i s úroky a souvisejícími poplatky. U které konkrétní společnosti jsou dluhy vedeny, pomůže zjistit výpis ze SOLUSu.

Po uhrazení dluhu a uplynutí 3 let lze zažádat zainteresovanou společnost o písemné potvrzení o vyrovnání dluhu, vypovědět smlouvu a odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

O výmaz z registru SOLUS lze zažádat ještě před uplynutím stanovené lhůty, ovšem pouze v případě pozitivního záznamu. S evidencí údajů v Pozitivním registru lze vůči SOLUS písemně vyjádřit nesouhlas.

Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy. Prohlášení by mělo obsahovat křestní jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, IČ fyzické osoby, adresu trvalého bydliště a podpis.

V případě potíží a nikam nevedoucí komunikace jak ze strany dlužné společnosti, tak registru dlužníků se lze obrátit o pomoc na ÚOOÚ. Kdo na vymazání nespěchá, ušetří spoustu času vyřizováním administrativy jednoduše tím, že počká, až se data po uplynutí dané lhůty automaticky vymažou sama.

Žádost o výmaz z registru SOLUS vzor 

Níže je uveden vzor žádosti o vymazání z pozitivního registru dlužníků:

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa žadatele:

Číslo občanského průkazu:

Telefon a e-mailová adresa žadatele:

Název společnosti (která do registru vložila), IČ společnosti:

Adresa společnosti:

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Já, Kamila Veselá, trvale bytem (Čajkovského 25, 130 00, Praha 3) rodným číslem:…, tímto odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a žádám, aby společnost (název společnosti) se sídlem (adresa) (dále jen Společnost) již nezpracovávala moje osobní údaje.

Vzhledem k tomu, že se společností (Společnost) nejsem v žádném smluvním ani jiném právním vztahu, ani nejsem jejím dlužníkem, žádám, abyste mé osobní údaje ze všech databází, které vedete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, odstranili (a to včetně databází třetích stran, kterým byla má data poskytnuta, jako např. registr dlužníků).

Budou-li mé osobní údaje vedené na základě jakéhokoliv souhlasu uděleného k jejich zpracování společnosti Společnost dále přítomny ve výše zmíněných databázích i po době technicky nezbytné pro jejich odstranění, budu nucena se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkuji.

S pozdravem

Kamila Veselá

V…    Dne…   podpis

Jak dlouho trvá CBCB výmaz z registru BRKI?

Zápis dluhu může být zároveň hned v několika registrech najednou, včetně bankovního registru klientských informací (BRKI), který provozuje společnost Czech Banking Credit Bureau (CBCB, a.s.).

Zde je situace pro klienty o něco složitější. Záznamy v těchto registrech se automaticky mažou až po 4 letech od zaplacení dluhu. Navíc bankovní registr nepotřebuje souhlas ke zpracování osobních údajů k tomu, aby mohl osobní data uchovávat. Opravňuje ho k tomu Zákon o bankách, který činnost tohoto registru upravuje.

Požadovat tudíž předčasné vymazání z bankovního registru je v tomto případě zcela zbytečné. BRKI, NRKI výpis tudíž víceméně postrádá smyslu.

Výmaz z registru dlužníků po insolvenci – výmaz z insolvenčního rejstříku 

Insolvence zpravidla trvá pět let, během nichž je dlužník povinen se co nejvíce vypořádat s dluhy tak, aby došlo k co nejvyššímu a poměrnému uspokojení všech dlužníkových věřitelů. Toto soudní (insolvenční) řízení nabízí dlužníkům šanci snížit a vyrovnat své dluhy a současně umožňuje věřitelům alespoň částečně získat část jejich pohledávek zpět.

Záznam v insolvenčním rejstříku o insolvenci zůstává dle § 425 ještě 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení. Pote insolvenční soud dlužníka vyškrtne ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní.

To znamená, že trvala-li insolvence od března 2018 do března 2023, k výmazu z insolvenčního rejstříku dojde za dalších 5 let, tedy v březnu 2028.

Žádost o výmaz z insolvenčního rejstříku – vzor: Je možné dřívější vymazání z insolvenčního rejstříku? 

Jak už bylo zmíněno výše, skončí-li insolvenční řízení, výmaz z insolvenčního rejstříku proběhne za 5 let od ukončení řízení. V praxi to znamená, že žádost o výmaz z insolvenčního rejstříku nelze požadovat dříve, i když došlo ke 100% naplnění, a to i v kratší době.

Takže pokud člověk hledá vzor žádosti o výmaz z insolvenčního rejstříku, aby se z něj dostal dříve, zákony mluví jasně – nelze předčasně požadovat vymazání z insolvenčního rejstříku. Je to i z důvodu, aby noví potencionální věřitelé měli přehled o finanční historii žadatelů.

Potvrzení o bezdlužnosti na počkání: Kde ho vydávají?

Pokud člověk potřebuje dokument, který potvrzuje, že nemá žádné nedoplatky u konkrétních institucí, lze získat potvrzení o bezdlužnosti na počkání.

Potvrzení o bezdlužnosti například pro získání nového úvěru vydává finanční úřad (poplatek 100 Kč), celní správa (správní poplatek 100 Kč), OSSZ a zdravotní pojišťovna. Každá z institucí si nárokuje odlišné lhůty na zpracování žádost o potvrzení. Například u správy sociálního zabezpečení může vyřízení žádosti trvat 30 až 60 dní od data jejího podání.

Toto potvrzení o bezdlužnosti na počkání lze získat pouze na klientském pracovišti zdravotní pojišťovny, a to zdarma (nejsou-li žádné pohledávky).

Jak má vypadat potvrzení o bezdlužnosti? Vzor žádosti

Člověk má možnost si zažádat o potvrzení bezdlužnosti v konkrétních institucí nebo využít zaslání online, tedy přes datovou schránku s elektronickým podpisem.

U celní správy lze použít jejich formulář. Níže člověk najde, jak má vypadat potvrzení o bezdlužnosti vzor žádosti:

  • název a sídlo firmy
  • IČO
  • případně jméno a příjmení
  • datum narození
  • adresa bydliště
  • důvod žádosti o potvrzení o bezdlužnosti

Komplikují negativní záznamy v registru dlužníků insolvence sjednání půjčky?

Ocitnout se v jakémkoliv registru dlužníků s negativním zápisem má následky pro získání solidního bankovního úvěru. Nachází-li se člověk v průběhu insolvenčního řízení, nebo v exekuci, sjednání půjčky je možné pouze u nebankovních společností, a to za nevýhodných podmínek.

Půjčky pro dlužníky mají vysoké úroky, RPSN a sankce za nesplácení. Často jsou podmínky likvidační i pro lidi nezadlužené, takže lidem ve finanční tísni přinesou daleko větší problémy. Tyto půjčky balancují na hranici zákona a žádná licencovaná společnost neposkytne peníze lidem v insolvenci a exekuci. U insolvenčního řízení navíc zájemce o půjčku riskuje, že mu bude zrušeno oddlužování.

Jakmile uplyne 5 let, dojde k výmazu z registru dlužníků po insolvenci. V tu chvíli již má člověk šanci získat výhodný úvěr u banky, aniž by přeplatil značnou částku na úrocích a RPSN.