Exekuce podle jména a registr dlužníků zdarma

czecheconomyandfinance-foreclosureandmoney

Trh s finančními produkty nabízí řadu možností, jak se dá řešit platební neschopnost. Půjčky a úvěry jsou již běžnou záležitostí. Pokud se někdo dostane do platební neschopnosti a to z jakéhokoliv důvodu, musí počítat s tím, že věřiteli může jednoho dne dojít trpělivost. Bude chtít dostat své peníze zpět a dozajista se obrátí o pomoc k soudu. Ten vydá exekuční příkaz a dlužník se pak nestačí divit. Co je to exekuce na bankovní účet? Jak funguje registr dlužníků? Co je to exekuce podle jména zdarma?

Exekuční řízení není jednoduchou životní situací. Může nastat z ničeho nic a osoba tak najednou zjistí, že mu zaměstnavatel začal strhávat srážku ze mzdy. A co hůře, bankomat odmítne vydat hotovost. V tom případě je více než jisté, že exekutor nechat obstavit dlužníkův bankovní účet. Exekuce přinese do života člověka samé nepříjemnosti, nemluvě o tom, že získat půjčku s exekucí je takřka nemožné.

Exekuce podle jména zdarma

Exekuční rejstřík je databáze dlužníků. Velmi známým, avšak neoficiálním registrem, kde lze vyhledat osoby s nesplacenými poptávkami, je centrální registr dlužníků. CEDR nespolupracuje s bankovním a nebankovním sektorem, proto jsou informace o klientech nepřímo podložené.

Exekuce podle jména zdarma byla do nedávna možná dohledat. V Centrální evidenci exekucí lze vyhledat přes jméno, přímení a datum narození. Pokud by chtěla osoba hledat dle IČ subjektu, či dle jeho rodného čísla, je to další možnou variantou, jak dlužníka v databázi dohledat.

Evidence exekucí zdarma, registr SOLUS

Centrální registr úvěrů je jednou z oficiální evidencí exekucí zdarma. Pokud má osoba výpis z této evidence exekucí, je považován za právoplatný a uznávaný. V registru je jasně dohledatelné, zda má osoba schopnost dostát svým závazkům. Druhou možnou evidencí exekucí je bankovní registr.

Evidence exekucí zdarma obsahuje ty zápisy, které jsou veřejně přiznané. Pokud by chtěla osoba vyhledat ty pohledávky a závazky, které nebyl dlužník ochoten veřejně přiznat, musí za jedno vyhledání zaplatit 49 Kč.

Registr SOLUS zdarma funguje na stejném, oficiálně uznaném principu. SOLUS představuje zkratku zájmového sdružení právnických osob. Cest, jak zjistit, zda je někdo v exekuci, je hned několik. Veřejně uznána a odsouhlasená data jsou k dohledání zdarma.

Jak zjistit, zda je někdo v exekuci zdarma:

  • SOLUS – Sdružení na ochranu leasingů a úvěrů spotřebitelům
  • BRKI – Bankovní registr klientských informací
  • NRKI – Nebankovní registr klientských informací
  • CRÚ – Centrální registr úvěrů

Co registr dlužníků, to jiné podmínky. Nabízí ovšem stejný princip k řešení jasné otázky a to jak zjistím, jestli jsem v registru dlužníků zdarma. Pro detail a bližší informace je potřeba zaplatit poplatek danému poskytovateli exekuce info.

Registr dlužníků přístup zdarma, exekuční rejstřík 

Rejstřík exekucí zdarma nabízí nahlédnutí pro kohokoli, kdo chce vyhledat možné exekuční zatížení. Je to cesta jak zjistit exekuci na osobu zdarma. Ovšem stále je potřeba mít na paměti, že centrální registr dlužníků zdarma poskytuje jen informace o veřejně uznaných dluzích. Ostatní data jsou zpoplatněna 49 Kč za vyhledání.

Jak zjistit, zda je někdo v exekuci zdarma, je tedy jednoduchý a vcelku veřejný postup. Stačí si otevřít online přístup do bankovního registru, registru SOLUS a nebo centrálního registru úvěrů. Registr dlužníků přístup zdarma je pro kohokoli, kdo má internetové připojení a na portálu evidence vyhledá veřejný dluh.

Lustrace exekucí zdarma 

Exekuce info zdarma lze získat, avšak poplatek za podrobnější lustrace exekucí je logický. To znamená, že exekuce podle jména zdarma bohužel není plnohodnotná. Do evidence může nahlédnout každý. Ať se jedná o fyzickou, právnickou osobu nebo například firmu. Avšak každé vyhledávání je zpoplatněno symbolickou částkou 49 Kč.

Poplatek zajistí to, že lustrace exekucí zdarma poskytne alespoň částečnou ochranu dlužníků. Vyhledávání v registru dlužníků je tak podloženo jasným účelem, nikoli jen pouhou zvědavostí.

Výpis z registru dlužníků zdarma 

V případě, že by chtěla osoba zažádat o nějaký z finančních produktů, jako je například úvěr u bankovní instituce, bude potřebovat výpis z registru dlužníků. Finanční společnost si tak ověřuje platební schopnosti a bezdlužnost klienta, kterému má půjčit finanční obnos.

Pokud by měla osoba zápis v bankovním registru, u bankovní společnosti nebude mít možnost úvěr získat. Jedná se tak o dlužníka, který je pro instituci vysoce rizikovým subjektem. Řešení je nabízeno ve formě nebankovní půjčky u nebankovní společnosti.

Výpis z registru dlužníků zdarma může být pouze chyták. Zdarma totiž tento výpis není možné sehnat. Některé výpisy z registru dlužníků nemusí být institucí uznány a nejsou tak brány za právoplatné doložení bezdlužnosti. Příkladem je tzv. CERD, který není poskytován státním subjektem, avšak soukromou osobou.

I když osoba není dlužníkem, může se stát, že výpis bude právě pro účely doložení bezdlužnosti potřebovat. Musí se obrátit na oficiálního poskytovatele výpisu z registru dlužníků. Jedná se o CEE, Centrální evidenci exekucí.

Podá žádost o výpis, vyplní a podepíše ji. Podpis na žádosti o výpis z registru dlužníků musí být ověřen úřední osobou. Výpis z registru dlužníků zdarma není. Částka za výpis se pohybuje kolem 100 Kč.

Pravidla blokace bankovního účtu dlužníka

Exekučně postihnout bankovní účet lze za předpokladu, že banka, čili peněžní instituce, obdržela usnesení o nařízení rozhodnutí. To znamená, že bankovní instituce získala přikázání peněžité pohledávky z účtu u peněžitého ústavu.

Dlužník musí být majitelem účtu. Exekutor tedy nemůže obstavit bankovní účet, který je ve vlastnictví jiné osoby. A to ani v případě, že dlužník je u banky veden v záznamech, v souvislosti s jiným účtem, jako zákonný zástupce. Tím je myšleno například dětské konto, které je vedeno na jméno dítěte, nikoli dlužníka.

Pokud však má dlužník nějaká dispoziční práva k jinému, jakémukoli účtu, přičemž je daný účet veden na jiné jméno, bude tento bankovní účet také zablokován. Nejčastěji bývá blokován celý bankovní účet. Exekučně postihnut může být i účet manžela, pokud se jedná o společné jmění manželů. Banka provádí blokaci až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství. Za příslušenství jsou považovány náklady spojené s exekucí.

Tím, že je běžný bankovní účet obstaven, ztrácí dlužník právo nakládat s veškerými finančními prostředky, které byly na bankovním účtu uloženy v době jeho blokace. Dlužník tedy ztrácí právo vybírat peněžní prostředky z účtu, odesílat platby či s nimi jinak nakládat.

Výjimkou je pouze to, že dlužník má nárok na jednorázové vyplacení peněžních prostředků do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce. U exekuce na plat je to každý měsíc nezabavitelná částka.

Tento výběr peněžních prostředků je bankou umožněn pouze jednou a nelze ho nárokovat víckrát. Dlužník ho nebude dostávat každý měsíc, jen jednou za celou dobu blokace účtu. O tuto finanční částku je nutno zažádat na pobočce bankovního ústavu, u kterého je veden účet na dlužníkovo jméno. Bankomat tuto částku nevydá.

Postihnutelné a nepostihnutelné bankovní účty

Exekučně zablokovat lze běžné, vkladové i hypoteční účty. Tyto bankovní účty mohou být vedeny v jakékoliv měně. Musí být vedené na jméno dlužníka, nebo musí mít k účtu dispoziční právo.

Blokací však nemohou být postihnutelné vklady na vkladních knížkách, vkladních listech či jiných formách vkladů, jelikož příkaz se na ně nevztahuje. Postihnout nelze ani účty, kdy je dlužník veden pouze jako zákonný zástupce.

Odblokování účtu

Banka je pověřena vypořádáním exekučního příkazu do šesti měsíců ode dne, kdy jí bylo doručeno vyrozumění o právní moci exekučního příkazu. Po uplynutí této doby zanikají účinky tohoto exekučního příkazu.

K exekuci je oprávněn soudní exekutor, finanční úřad a soud. Proto mnohdy bývá rozhodnuto o exekuci i bez dlužníka. Pokud jsou na účtu peněžní prostředky na vyrovnání dluhu, zaniká blokace převedením této dlužné částky na exekutorský úřad a vydáním příslušného rozhodnutí o ukončení exekuce, uhrazení dluhu v plné výši, i s případným příslušenstvím.

V praxi se však dlužník nedočká odblokování účtu okamžitě. Mnohdy to může trvat i několik měsíců, než se „dlužník“ opět dostane ke svým peněžním prostředkům. I přestože výše prostředků na účtu převyšuje výši celkového dluhu.

Exekuce v jakékoliv formě je velmi nepříjemnou záležitostí. Spojuje se zde finanční i psychická zátěž na straně dlužníka a náročné papírování na straně druhé. Jednodušší je vyhnout se dluhům úplně, ale ne vždy to finanční situace či jiné problémy člověka v tísni dovolují.