Vzor smlouvy o půjčce

youngbusinesscouplesigningacontract

Smlouva o půjčce se využívá například tehdy, když si mezi sebou půjčují příbuzní nebo přátelé. Jaké má mít smlouva o půjčce náležitosti a jak ji sepsat?

Předmětem smlouvy o půjčce mohou být nejen finanční prostředky, nýbrž i jakákoliv jiná movitá věc. Zároveň může mít jak písemnou, tak ústní formu.

Je určitě lepší, když mí smlouva o půjčce písemnou podobu. Jak se říká, co je psáno, to je dáno, a v případě ústního uzavření smlouvy se při případném sporu bude vždy jednat o tvrzení proti tvrzení.

Ve smlouvě o půjčce musí být jasně vymezeny smluvní strany, předmět půjčky a úroky, jsou-li účtovány. Je rovněž doporučováno určit datum, do kdy mají být peníze či jiné movité věci vráceny.

Smlouva o půjčce nabývá platnosti v okamžiku předání dané věci, nikoliv v okamžiku jejího podepsání. Tím se ostatně vzájemně liší smlouva o půjčce a smlouva o úvěru.

Náležitosti smlouvy o půjčce

Od chvíle, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník, se smlouva o půjčce nazývá smlouvou o zápůjčce. Smluvními stranami jsou zapůjčitel a vydlužitel (dříve věřitel a dlužník).

Žádná oficiálně daná podoba smlouvy o zápůjčce neexistuje, proto je její sepsání velmi jednoduché. Lze si však stáhnout online vzor smlouvy o půjčce. Důležité je pouze to, aby obsahovala následující:

  • osobní údaje zapůjčitele a vydlužitele
  • specifikaci předmětu půjčky (co to je, v jakém stavu daná věc je…)
  • informaci o odměně za zapůjčení
  • informace o tom, kdy a jakým způsobem bude zápůjčka vrácena
  • následky nevrácení zápůjčky
  • datum, místo, podpisy

Pokud je předmětem smlouvy o půjčce velký finanční obnos, je vhodné se obrátit na advokáta, který smlouvu připraví. V případě zájmu lze do smlouvy o půjčce zahrnout například i zástavní právo nebo ručení.